Vedtægter for Jyllinge Tennis & Padel Klub

Vedtægter.pdf


§1

Klubbens navn er Jyllinge Tennis & Padel Klub (JTK). Klubbens CVR-nummer er 27566820. Klubben er organiseret som en afdeling i Jyllinge-Gundsømagle Idrætsforening. Klubben har fra 1. januar 2007 hjemsted i Roskilde Kommune. 

§2

  

Klubbens formål er at skabe de bedste muligheder for udøvelse af tennis og padel spillet samt mulighed for dygtiggørelse for alle uanset alder og færdigheder samt styrke sammenholdet blandt medlemmerne. 

  

Klubbens målsætning indeholder følgende elementer:

 1. at skabe faciliteter til udøvelse af tennis og padel såvel sommer som vinter.

   

 2. at opretholde et aktivitetsniveau for motionister (både unge og gamle) i klubben til gavn for sundheden gennem motion og psykisk velvære.

 3. at deltage i konkurrencer på alle niveauer for derigennem at

 1. fremme interessen for tennis og padel

 2. fremme det sociale samvær og kammeratskab mellem deltagerne
   

 3. virke udviklende på deltagerne

 1. at støtte eliten i den udstrækning, det fremmer opfyldelsen af klubbens formål, specielt med hensyn til at

 1. fremme interessen for tennis og padel

 2. fremme mulighederne for dygtiggørelse af bredden gennem uddannelse af trænere

 3. fremme mulighederne for fremskaffelse af faciliteter

 1. at oparbejde og fastholde en positiv klubånd, der fremmer medlemmernes interesse for deltagelse i det frivillige arbejde.

 §3

Klubben optager enhver, der søger optagelse og som forpligter sig til at betale det på medlemsmødet hvert år fastsatte kontingent. Det er en forudsætning, at klubbens vedtagne maksimumsgrænser for medlemmer ikke overskrides. Klubbens aktive medlemmer skal overholde DIF’s amatørreglement.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse af et medlem. Den, hvis optagelse er nægtet, kan prøve optagelsen på førstkommende medlemsmøde, der træffer endelig afgørelse.

Medlemskab opnås ved kontingent betaling. Kvitteringen er medlemsbevis og giver klubrettigheder og –pligter.

Hvis et medlem skylder kontingent for et år, udmeldes medlemmet automatisk. Klubbens faciliteter må ikke benyttes af et medlem der er i restance med kontingentbetaling, ligesom nøgler til klubhus og baner skal returneres til kasseren på forlangende.

Indmeldelse og udmeldelse foretages hos klubbens kasserer.

§4

Kontingent fastsættes for et år ad gangen på klubbens ordinære medlemsmøde og opkræves forud. Bestyrelsen kan fastsætte forfaldsterminer. Indmeldelse i løbet af et regnskabsår kan, såfremt bestyrelsen finder det formålstjenligt, give ret til reduceret kontingent i sæsonen, hvor indmeldelsen sker

§5

Klubbens aktiviteter finansieres via oparbejdet egenkapital og lån, der f.eks. kan optages i bank eller realkreditinstitut. Lån kan optages efter godkendelse i JGI’s hovedbestyrelse.

Klubbens medlemmer hæfter alene med deres årlige kontingent for klubbens udgifter.

§6

Medlemsmødet er klubbens højeste myndighed. Ordinært medlemsmøde afholdes én gang årligt inden udgangen af september. Der indvarsles til denne med 3-4 ugers varsel ved lokalt opslag samt notering på klubbens hjemmeside www.jtk.dk med angivelse af dagsorden. Kopi af indvarslingen skal tillige tilgå JGI’s ledelse, som har ret til at overvære mødet.  

Forslag til behandling på medlemsmødet må være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før medlemsmødets afholdelse.

Ekstraordinært medlemsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer skriftligt stiller motiveret krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal medlemsmødet afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat til bestyrelsen.

Indvarsling til ekstraordinært medlemsmøde skal ske på samme måde som for ordinært medlemsmøde.

Ethvert lovligt indvarslet medlemsmøde er beslutningsdygtig. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed (se dog §14 om vedtægtsændringer, §15 om organisationsforhold og §16 om ophævelse af foreningen). Står stemmerne lige bortfalder forslaget.

Alle medlemmer, der ikke er i kontingent restance, er stemmeberettigede.

§7

Dagsorden for det ordinære medlemsmøde skal altid indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab på grundlag af de gennemførte aktiviteter

 4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusivt budget for det kommende år.

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Valg af bestyrelse og suppleanter

§8

Medlemsmødet vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring af stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt.

Medlemsmødet beslutninger indføres af referenten/sekretæren i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages. Protokollen underskrives af dirigenten.

§9

Klubben ledes af en bestyrelse på 4-9 personer, bestående af formand, næstformand, kasserer, og indtil 6 menige bestyrelsesmedlemmer, der vælges for en 2-årig periode blandt klubbens medlemmer på det årlige medlemsmøde. De lige år afgår formanden og 2 menige medlemmer. De ulige år afgår næstformanden, kasserer og øvrige menige medlemmer. Genvalg kan finde sted.

§10

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden leder klubben i overensstemmelse med vedtægterne og indkalder til bestyrelsesmøde så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når et bestyrelsesmedlem kræver det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er mødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som et bestyrelsesmedlem. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt investeringer og spørgsmål af større anlægsmæssig karakter, skal bestyrelsen godkende og indstille til medlemsmødets godkendelse.

§11

Kasseren ordner alt vedrørende klubbens regnskab, føre en medlemsfortegnelse og sørger for at klubbens midler indsættes i en bank.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab og status til den af JGI valgte revision jf. JGI’s vedtægter §9.

Driftsregnskabet og status fra foregående år samt det foreløbige for året forelægges det ordinære medlemsmøde til godkendelse og skal inden da være godkendt af den af JGI valgte revision. Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før medlemsmødets afholdelse.


§12

Revisor skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§13

Bestyrelsen fører protokol over alle bestyrelsesmøder og medlemsmøder og udfører andet skriftligt arbejde, som bestyrelsen finder nødvendigt. Udsendte skrivelser opbevares i klubbens arkiv.

§14

Ændringer i vedtægter kan ske på ethvert medlemsmøde, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Vedtægterne skal altid være underskrevet af medlemsmødets referent/sekretær og dirigenten samt påført dato for vedtagelse og sidste ændring.

§15

Jyllinge Tennis & Padel Klub er tilknyttet Sjællands Tennis Union (SLTU) samt Nordsjællands Tennis Sammenslutning (NTS).

§16

Klubben kan kun opløses, såfremt mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på 2 medlemsmøder, der afholdes med mindst 14 dages og højst 2 måneders mellemrum. Ved opløsning overgår klubbens midler til idrætslige formål for børn og unge i kommunen.

Således vedtaget på det ordinære medlemsmøde d. 19. september 2015

Referent:                                                                                                Dirigent:

 

Helle Flaga                                                                                             Henrik Skov